Regulamin Serwisu

REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH

1. UWAGI OGÓLNE

1.1 Warunki napraw gwarancyjnych określają jedynie zapisy w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do zakupionego sprzętu.

1.2 Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje poniższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu.

1.3 Firma N-Symbiosis Polska dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu gwarantuje swoim klientom usługi serwisowe na wysokim poziomie.

1.4 Oddając sprzęt do serwisu klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.

1.5 Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne, zlania, działania niskiej i wysokiej temperatury o parametrach niedopuszczalnych dla danego urządzenia, nieuzgodnione próby naprawy oraz uszkodzenia spowodowane innymi wadami niż były przedmiotem naprawy Serwisu.

2. PRZYJĘCIE / ODBIÓR SPRZĘTU

2.1 Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu w serwisie jest wydany przez pracownika firmy oryginału ZGŁOSZENIA DO NAPRAWY.

2.2 Oryginał ZGŁOSZENIA DO NAPRAWY jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu znajdującego się na serwisie. W momencie odbioru sprzętu zgłoszenie zostaje zwrócone wystawcy.

2.3 Koszt serwisu pogwarancyjnego wyceniany jest indywidualnie zależnie od nakładu pracy oraz kosztu wymienianych w urządzeniu elementów.

2.4 Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Serwisem w celu uzyskania porady technicznej i, jeśli to możliwe, ewentualnego zdalnego rozwiązania występującego problemu. Zdalne rozwiązanie problemu może się wiązać z dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych

2.5 Klient dostarczając reklamowany towar zobowiązany jest zapewnić mu oryginalne opakowanie. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu sprzętu w wyniku braku oryginalnego opakowania do reklamowanego przez Kupującego towaru, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

2.6 Produkty oddawane lub odsyłane do Serwisu powinny być kompletne o ile Serwis nie określi inaczej. Dostarczenie niekompletnych produktów, może wydłużyć termin naprawy lub ją uniemożliwić.

2.7 W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu po upływie 90 dni kalendarzowych zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 KC i na podstawie art 181 KC przechodzi na własność serwisu, celem pokrycia kosztów magazynowania.

3. WYKONANIE NAPRAWY

3.1 Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na ZGŁOSZENIU DO NAPRAWY.

3.2 W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji.

3.3 Czas trwania naprawy jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy w serwisie. W firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.

3.4 Diagnoza sprzętu oddanego do serwisu prowadzona jest wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.

3.5 Klient jest obowiązany do sprawdzenia statusu naprawy poprzez zasięganie informacji telefonicznej lub osobiście i do niezwłocznego odebrania sprzętu.

3.6 W przypadku, gdy po przystąpieniu do naprawy zostaną stwierdzone inne uszkodzenia sprzętu skutkuje to wzrostem kosztów naprawy w stosunku do kosztów naprawy przewidywanych w czasie diagnozy wstępnej. Serwis poinformuje Klienta o dodatkowych uszkodzeniach sprzętu i kosztach ich naprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Naprawa dodatkowych uszkodzeń nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na pokrycie dodatkowych kosztów, Serwis może odmówić naprawy sprzętu. W przypadku odmowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient jest zobowiązany do:

a) odebrania sprzętu w terminie 7 dni roboczych od dnia telefonicznego poinformowania go o odmowie naprawy sprzętu,

b) uiszczenia opłaty za diagnozę sprzętu i transport w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług serwisowych.

3.7 Serwis ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć je w wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej Serwis obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.

Facebook